NAGRADNI KONKURS -OPŠTE INFORMACIJE I USLOVI

OPŠTA PRAVILA „SHOP.BENU.RS “ NAGRADNOG KONKURSA  I OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

 

1.NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA

Organizator Kreativnog konkursa pod nazivom ,,Nagrade za lepotu rade“ (u daljem tekstu „Konkurs”) je Apotekarska ustanova BENU Beograd,Kosovska 4,matični broj:17571206 (dalje: ,,Organizator”).

 

U isto vreme Organizator je i Rukovalac podacima ličnosti shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Za više informacija o obradi podataka o ličnosti pogledajte deo ispod pod rednim brojem 8- Zaštita ličnih podataka. .

 

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom ,, Nagrade za lepotu rade“ (u daljem tekstu: Konkurs). Konkurs se organizuje putem websajta shop.benu.rs  - u daljem tekstu web stranica shop.benu.rs. Konkurs se organizuje za period počev od 16.07.2021. do 02.08.2021. u 23:59. Konkurs se organizuje radi nagrađivanja lojalnosti potrošača.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

 

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Za učešće na Konkursu potrebno je:

1. Da se registrujete na websajtu shop.benu.rs, ukoliko već niste član, ukoliko jeste moguće je da koristite već registrovan nalog od ranije  

2. Da u periodu od 16.07.2021 do 02.08.2021 do 23:59h obavite online kupovinu na shop.benu.rs u min iznosu od 1000 RSD

3. Da nam nakon što vas konataktiramo putem vaše e-mail adrese odgovorite kreativnim pristupom tj. sloganom ili opisom kako negujete vašu kožu tokom leta na mail koji će vam stići na vasu e mail adresu koju ste naveli prilikom registracije na websjat shop.benu.rs

 

Organizator može prema vlastitoj diskreciji diskvalifikovati svakog  Učesnika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da se isti koristi lažnim profilom(ima) kako bi učestvovao u Konkursu. Organizator zadržava pravo da diskavilifikuje Učesnike od učestvovanja u Konkursu ukoliko su njihovi komentari i sadržaj istih uvredljivi na rasnoj, nacionalnoj, polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

 

 

 

5. MEHANIZAM NAGRADNOG KONKURSA

Konkurs je podeljen u 3 (tri) faze, i to:

(1) Faza registrovanja na sajtu shop.benu.rs  i obavljanja online kupovine u periodu od 16.07.2021 do 02.08.2021 do 23:59 h

 

(2) Faza slanje maila od strane shop.benu.rs-a  na sve korsnike koji su u datom periodu obavili online kupovinu na shop.benu.rs  sa pitanjem da nam pošalju svoj kreativni slogan-opis kako neguju svoju kožu tokom leta.

 

(3) Faza nakon završetka konkursa Organizator prikuplja odgovore korisnika  na osnovu kojih komisija će odabrati pobednike.

Objavljuje imena dobitnika na IG stranici @benuapoteka i na Facebook stranici https://www.facebook.com/Benuapoteka  , u komentaru ispod objave koja komunicira nagradni konkurs , 16.08.2021. Nakon što izabrani učesnici – pobednici Konkursa pošalju svoje podatke (svoje ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj, email i broj mobilnog telefona za potrebe provere i slanja nagrade) Organizatori kontaktiraju pobednike putem dostavljenih kontakt podataka, radi dogovora o slanju nagrada. Potrebno je da pobednici Konkursa pošalju svoje podatke u inbox Instagram profila @benuapoteka najkasnije do 10.08.2021. kako bi ostvarili pravo na nagradu. Ukoliko osoba koja je proglašena pobednikom Konkursa, odnosno koja je stekla pravo na nagradu postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke, Organizator nije u obavezi da joj dodeli nagradu.

 

6. NAGRADE

 

Fond nagrada se sastoji od ukupno 7 (sedam) nagrada:

 

1x 1 vaučer u vrednosti od 500EUR za kupovinu na shop.benu.rs

3x 1 vaučer u vrednosti od 300EUR za kupovinu na shop.benu.rs

3x 1 vaučer u vrednosti od 100EUR za kupovinu na shop.benu.rs

 

 

 

Preuzimanje nagrade:

Nagrade će dobitnicima organizator poslati na kućnu adresu ili putem mail-a , nakon objavljivanja pobednika i dogovora o slanju nagrade. Rok za dostavu nagrade je 14 radnih dana od navedenog roka za dostavu podataka pobednika Konkursa. Jedan učesnik može da osvoji samo jednu nagradu. Učesnici koji učestvuju u Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje koje je Organizator predvideo i koje će objaviti nakon imenovanja dobitnika. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Organizator dostavlja nagrade samo na teritoriji Republike Srbije. Organizator se ni pod kojim uslovima i ni na koji način neće smatrati odgovornim za kašnjenje, promene, smetnje, prekide, diverzije ili zamene, nedostupnost nagrade(a) zbog državnih praznika ili drugih okolnosti koje mogu uticati na dostupnost ili uživanje nagrada, niti za bilo kakav postupak ili propust nastao korišćenjem bilo kakvog oblika transporta koji su uključeni u nagradu(e). Organizator neće snositi odgovornost ukoliko neispunjenje obaveza proizlazi iz razloga više sile. Obaveza organizatora prestaje preuzimanjem nagrade od strane Pobednika.

 

7. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA

 

Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici. Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.

 

8. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

 

Prijavljivanjem za učešće u Konkursu, odnosno slanjem vašeg predloga dajete saglasnost za obradu vaših ličnih podataka u svrhu učestvovanja u Nagradnom konkursu.

 

Kontakt Lica za zaštitu podataka o ličnosti: milos.krstic@benu.rs

 

Podaci koje prikupljamo od vas ukoliko budete pobednik su: ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj, email i broj mobilnog telefona za potrebe provere i slanja nagrade.

 

Imate pravo da u svakom trenutku zatražite od nas:

1. da Vam omogućimo  pristup vašim podacima  o ličnosti

 

U svakom trenutku imate pravo da od nas zahtevate da pristupite podacima o ličnosti, dobijete informaciju u koju svrhu se podaci koriste i obrađuju,kategoriju vaših podataka  o ličnosti koje čuvamo, period  tokom  kojeg obrađujemo i čuvamo Vaše podatke. Isto tako od nas možete dobiti informaciju o trećoj i kategoriji treće strane sa kojima delimo Vaše podatke.

 

2. da Vam damo kopiju podataka o ličnosti koje obrađujemo

 

Imate pravo da zahtevate da Vam damo kopiju pojedinih ili svih podataka o ličnosti koje obrađujemo. Kopiju Vam možemo dostaviti elektronskim putem, uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ukoliko  ne zahtevate Vam se kopija  dostavi na drugi način.

 

3. da zahtevate ispravku i dopunu vaših podataka o ličnosti

Bitno nam je da su Vaši podaci tačni i potpuni. Imate pravo da zahtevate da se Vaši netačno uneti podaci bez odlaganje izbrišu odnosno isprave kao i  da tražite od nas da Vam ih dopunimo i ažuriramo ukoliko su zastareli.

 

4. da zahtevate brisanje podataka o ličnosti

 

U slučaju da želite da se vaši podaci obrišu odnosno želite da prekinemo obradu istih možete nam se obratiti. U slučaju da su vaši podaci neophodni da bi se izvršile ugovorne obaveze prema Vama a zatražite brisanje podataka, skrećemo pažnju da u tom slučaju ugovorne obaveze možda neće biti ispunjene.

 

 

5. da ograničite  obradu Vaših podataka o ličnosti nama ili trećoj strani u određenom delu ili u potpunosti u slučaju:

da osporavate tačnost podataka o ličnosti koji se na Vas odnose, u slučaju da je obrada nezakonita a Vi se protivite brisanju i zahtevate oganjičenje upotrebe, ukoliko nam više nisu potrebni ali ih vi tražite u cilju podnošenja,ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, ukoliko ste podneli prigovor na obradu podataka u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka ličnosti a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad vašim interesima.

 

6. da podnesete pravo na prigovor

Jako je važno da znate, da u svakom trenutku imate pravo da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka.

 

7. da prenesete svoje podatke drugom rukovaocu

 

Ukoliko se obrada podataka vrši na osnovu vašeg pristanka ili se obrada vrši automatizovano imate pravo da tražite od nas da se Vaši podaci o ličnosti prebace drugom rukovaocu.

 

8. da opozovete pristanak za obradu vaših podataka o ličnosti

 

Kada se obrada vrši na osnovu Vašeg pristanka u svakom trenutku imate pravo da ga opozovete. Skrećemo pažnju da u slučaju da opozovete Vaš pristanak  opoziv ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu vašeg pristanka pre opoziva.

 

 

9. da podnesete tužbu povereniku

 

U slučaju da smatrate da se obrada podataka vrši suprotno Zakonu imate pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za zaštitu podataka ličnosti.

 

 Navedena prava od 1-8 možete ostvariti slanjem takvog zahteva u inbox IG stranice @benuapoteka ili Facebook stranice https://www.facebook.com/BENUapoteka

 

Organizator obrađuje i čuva lične podatke Učesnika u svrhu održavanja Konkursa i u meri i za vreme koje je neophodno. Organizator obaveštava Učesnike da će njihovi lični podaci koje oni dobrovoljno dostave biti uneseni u kompjutersku datoteku u vlasništvu Organizatora. Organizator se obavezuje da će ispuniti svoje obaveze kako bi lični podaci ostali poverljivi i svoju dužnost čuvanja ličnih podataka, kao i da će preduzeti potrebne mere u svrhu sprečavanja izmena, gubitaka ili neovlašćene obrade ili pristupa tim podacima, u svakom trenutku u skladu s dostupnom tehnologijom. Lični podaci neće biti podeljeni ni jednoj organizaciji koja nije povezana s Organizatorom, nego će isti biti sakupljeni, obrađivani, prosleđivani i čuvani na način propisan primenjivim propisima Republike Srbije koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

 

 

Lista obrađivača:

-Kreativa New Formula d.o.o. Beograd, Kneza Mihaila br. 1-3, 11000 Beograd, MB 20436999. (admistrator društvenih mreža za Organizatora).

 

Organizator može proslediti podatke o ličnosti i drugim obrađivačima ili primaocima kada je to neophodno (posebno prevozniku ili pošti).

 

9.  ODGOVORNOST, ODRICANJE OD GARANCIJE I OGRANIČENJE  ODGOVORNOSTI

 

Svi Učesnici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzrokovati svojim učestvovanjem u Konkursu (uključujući bez ograničenja troškove pristupa Internetu). Učesnik je odgovoran za sve troškove, poreze, tarife ili carine, koji bi mogli nastati usled učestvovanja ili osvajanja nagrade u Konkursu.

Učesnik može uputiti bilo kakvo pitanje vezano za ovaj Konkurs u inbox Instagram stranice @benuapoteka i Facebook stranice https://www.facebook.com/BENUapoteka , uz naznaku Predmet: ,, SHOP.BENU.RS“ konkurs.

Organizator ne snosi odgovornost ako Učesnici iz bilo kog razloga ne uspeju da pristupe Instagram stranici @benuapoteka ili Facebook stranici https://www.facebook.com/BENUapoteka .

Kako bi učestvovao u Konkursu, Učesnik prihvata sve uslove i pravila Konkursa.

 

Ni u jednom slučaju Organizator ili bilo koja treća osoba ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internet stranice neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posledične štete koje bi mogle nastati usled upotrebe ili nemogućnosti upotrebe web stranice ili usled kršenja bilo koje garancije, učestvovanja u Konkursu ili na drugom mestu.

 

10. PREKID KONKURSA

 

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme i s vremena na vreme, bez ikakve odgovornosti, menja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj Konkurs, uz ili bez prethodnog obaveštenja Učesnicima.

 

U Beogradu, 16.7.2021.

Zatvoriti

Web sajt koristi kolačiće za pružanje usluga, personalizaciju oglasa i analizu prometa.
Više informacija

Apoteke

Prijavite se

Prijavite se putem Google naloga

neboKorpa

Korpa je prazna